දන්න බිස්නස් එකක නොදන්න පැතිකඩ...සාර්ථක ඔරිෆ්ලේම් leader කෙනෙක් වෙලා අනිත් වැඩ කරන ගමන්ම තවත් earn කරමුද ?කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන්ම ..