කාන්තාවනි, ඔබට රු.40,000/=ක මාසික ආදායමක් Oriflame වෙතින්...