මාසිකව රු.40,000/= - රු.50,000/= ක් අතර අමතර ආදායමක් ලැබීමට කැමති කාන්තා ඔබට අනගි අවස්ථාවක් Oriflame වෙතින්...

Strong beauties


Loading. Please wait...

Apply for this Job

{{ errors.first('applicant_name') }}
{{ errors.first('applicant_email') }}
Your CV/Resume should be under 2Mb and should be a .PDF, .DOC, .DOCX, .RTF or a .TXT file.
{{ errors.first('applicant_resume') }}

The employer has requested all candidates to answer these questions.

Loading data...
* Required


Issues with the application? Please email us for support ~ support@dreamjobs.lk