. 📝 ජාත්‍යන්තර සමාගමකින් අමතර ආදායමක් උපයන්න ඔබත් කැමතිද ?.