ඔබ කුමන වෘත්තියක යෙදී සිටියත් වයස් බේදයකින් තොරව අමතර ආදායම් මාර්ගයකට අපගෙන් අවස්ථාවක්