ඔබෙි ආර්ථික අපහසුතා වලින් මිදෙන්න ..අමතර ආදායමක් සොයන්න හොඳ අවස්ථාවක් !!