ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුමක්!!!""
කාන්තාවන්ට විශේෂිත වූ නිවසේ සිට කළ හැකි ව්‍යාපාරයකි.මූලික දැනුම අවශ්‍ය නොවේ.නායකත්වය හා ධනාත්මක චින්තනය,සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම හා පරිගණක දැනුම ප්‍රමාණවත් වේ.


රැකියාවක් කරන කාන්තාවන්ට තමාගේ  විවේක කාලය ඉතා සාර්ථකව ලෙස යොදා  අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමට  අවස්ථාවකි.

මාසික ආදායමට අමතරව තවත් දීමනා රැසක් මෙමගින් ලබා ගත හැක.