මේ දිනවල පවතින අර්බුදකාරි තත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට ඇවැසි දිරිමත් කාන්තාවන්ට අවස්ථාවක්.