කොරෝනා හේතුවෙන් ඔබගේ වැටුපේ අඩුවක් උනාද?...එන්න අප හා එක්වන්න. එයට විසදුම අපෙන්.......

කොරෝනා හේතුවෙන් ඔබගේ වැටුපේ අඩුවක් උනාද?...එන්න අප හා එක්වන්න. එයට විසදුම අපෙන්.......