කාර්මික ශිල්පීන් (අත්දැකීම් සහිත / රහිත)
Technician electronic electric machinery washing machine A/C Refrigerator