පුහුණුව ලබන හෙදියන් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත

* කොළඹ 10, මාලිගාකන්ද පාරේ පිහිටි පිළිගත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා.
* දුරබැහැර පළාත්වල පදිංචිකාරියන් හටද අයදුම් කළ හැක.
* නවාතැම් පහසුකම් සැපයේ.
* ආකර්ෂණීය වැටුප්.


ප්‍රීමියර් මෙඩිකල් සෙන්ටර්

155, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ 10

දුරකතන අංකය:: 077 775 9541

ඊ-මේල්: dr_rizvie@hotmail.com