සම්බන්ධතා විධායකයින් (Relationship Executives- Female)

Apply Now
Applications Close: Wed, 19 Aug 2020සම්බන්ධතා විධායකයින් (Relationship Executives- Female) *අවුරුදු 20ත් 30ත් අතර ස්ත්‍රී අයදුම්කාරිනියක් ද? *හොරණ, කැස්බෑව, කහතුඩුව, පිළියන්දල, ගෝනපල පොල්ගස්ඕවිට, සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ ජිවත් වන අයෙක් ද?
Apply Now
Applications Close: Wed, 19 Aug 2020