නිෂ්පාදන කාර්මිකශිල්පීන් (Production Technician) / නිෂ්පාදන අධීක්ශකවරුන් /කාර්ය අධ්‍යන නිලධාරී (I.E Officer) / යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් (Machine Operators)