ජාත්‍යන්තර පාසල හා  පෙර පාසල සදහා  ගුරුවරුන් / ගුරු සහකයන් බදවා ගැනීම - 2023. 


විශ්‍රාමික රජයේ ගුරුවරුන් /උපාධිධාරීන් / ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට අයදුම් කළ හැක.

ඉංග්‍රීසි චතුර ලෙස හැසිරවිය හැකි විය යුතුය. 

හම්බන්තොට /තිස්ස /සූරියවැව/හුංගම අවට සිටී නම්. ඔබේ ජීව දත්ත විස්තර පත්‍රිකාව jobs.sunraycampus@gmail.com වෙත යොමු කරන්න.