විසල් සිහින මවන්න-ඇIඇ සමඟ එය සැබෑ කරගන්න- Kandy and Kurunegala