නිදහස් අලෙවි නියෝජිතයින්/ Freelance Sales Executives

Apply Now
Applications Close: Thu, 16 Jul 2020ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සන්නිවේදන ජාලයක් හරහා අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රයට පා තබන්නයි මේ ඇරයුම!!! නිදහස් අලෙවි නියෝජිතයින්/ Freelance Sales Executives දිනකට අවමය එක සිම්පතක් අලෙවි කර, මසකට රු.30,000/- කට වැඩි ආදායමක් උපයන්න ඔබ කැමති ද?
Apply Now
Applications Close: Thu, 16 Jul 2020