පාරිභෝගික සේවා සහකාර (Customer service assistant) Hambanthota
පාරිභෝගික සේවා සහකාර (Customer service assistant) Hambanthota *වයස 18 - 30 අතර *හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සදහා *අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ පෙනී සීටිම *ගැහැණු පිරිමි (පුහුණු / නුපුහුණු) සේවා පලපුරුද්ද මත ආකර්ශනීය වැඩි වැටුප් හිමි වේ.