ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විධායකයින් (Call Center Executives- Female)

Apply Now
Applications Close: Thu, 9 Jul 2020ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විධායකයින් (Call Center Executives- Female) *අවුරුදු 20ත් 30ත් අතර ස්ත්‍රී අයදුම්කාරිනියක් ද? *හොරණ, කැස්බෑව, කහතුඩුව, පිළියන්දල, ගෝනපල පොල්ගස්ඕවිට, සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ ජිවත් වන අයෙක් ද?
Apply Now
Applications Close: Thu, 9 Jul 2020