උපාධියක් හිමි වෙලත් තවමත් රැකියාවක් නොමැති කාන්තා ඔබට ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් සඳහා අගනා ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්
උපාධියක් හිමි නමුත් තවමත් රැකියාවක් නොමැති නම් නිවසේ සිටම කළ හැකි අගනා ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්

Are you a graduate ? But still you don't have a job? Here you have a good work from home job opportunity.