ලංකවේ දැන් තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න එක්ක ඔයාට ලැබෙන ආදායම මදි නේද?