රැකියාවෙන් ලැබෙන වැටුපට අමතරව තවත් වැටුපක් ලබා ගන්න