අභියෝග හමුවේ නොසැලී ඉදිරියට යන ඔබට ඉහළ මූලික වැටුපක් සමග නව වෘත්තීය ජීවිතයක් ...