ණය අයකර ගැනීමේ නිලධාරි

Apply Now
Applications Close: Fri, 10 Feb 2023

ණය අයකර ගැනීමේ නිලධාරි

රටවල් කිහිපයක මෙහෙයුම් කටයුතු පවත්වාගෙන යන AV Business Solutions (Pvt) Ltd වන අප  CashX  යන සන්නම් නාමය යටතේ කෙටි කාලීන ණය ලබා දෙන ක්ෂද් මූල් ආයතනයකි.

පැවරෙන රාජකාරීන්

 1. ණයගැති ගිණුම් සමීපව අධීක්ෂණය කර අයවිය යුතු ගිඟ ණය මුදල් හඳුනා ගැනීම
 2. එක් එක් ණයගැතියන්ට අදාළ ණය හා බිල්පත් පිළිබඳ  අතීත දත්ත විමර්ෂණය කිරීම
 3. කල් ඉකුත් වූ ණය මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා ණය ගැතියන් හා දුරකථනයෙන් සම් බන්ද වීම
 4. හිඟ ණය මුදල් නිසි කලට අය කර ගැනීමට ණය ගැතියන් දිරි ගැන්වීමට අවශ් ක්රීයා මාර්ග ගැනීම​.
 5. ණයගැති ණය අයකරගැනීම් හා ආපසු ගෙවීම් නිසි ලෙස සිදු කිරීම
 6. හිඟ ණය මුදල් හා බිල්පත් පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම
 7. ණය ගැති ගිණුම් හා ණය අයකර ගැනීමේ ප්රයත්නයන් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගැනීම හා ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම
 8. ණය අයකර ගැනීමේ ක්රීයාකාරකම්  හා ණයගැති ලැබීම් පිළිබඳ වාර්තා කිරීම.

සුදුසුකම්

 1. ණය අයකර ගැනීමේ නිලධාරියකු ලෙස අවම වශයෙන් මාස 06ක් සේවය කර තිබීම
 2. ණය අය කර ගැනීමේ ක්රමවේදයන් හා බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්රම පිළිබඳ දැනුම
 3. ණය අයකර ගැනීමට අදාල නීති රීති පිළිබඳ අවබෝධය තිබිය යුතුය
 4. පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ දැනුම (Ms Office)                    
 5. ඉතා චතුර ලෙස සිංහල කතා කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය
 6. සන්නිවේදන කුසලතා
 7. ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ හැකියාව
 8. ණය අය කර ගැනීමේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ හැකියාව

ඉතා ආකර්ෂණීය මූලික වැටුප් හා කාර්ය සාධනය මත අමතර ප්රතිලාභ හිමි වේ

Apply Now
Applications Close: Fri, 10 Feb 2023