ඔබ අභිමානවත් රාජ්‍ය සේවකයෙක්ද ? නැතිනම් ඔබ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙක්ද?