විදේශගත රැකියා කරන්නන් ඔබේ පවුලේ සිටීනම් ඔබට අනගි අවස්ථාවක්