ජාත්‍යන්තර සමාගමක වෘත්තියමය අවස්ථාවක් (Kurunegala and Kandy Suburbs)