පුර්ණ හා අර්ධ කාලින රැකියා අවස්ථා- කෑගල්ල

පුර්ණ හා අර්ධ කාලින රැකියා අවස්ථා- කෑගල්ල